Co (ne)chceme?

Chceme město transparentní, udržitelné, sociální a kulturní, naopak nechceme zabetonované město plné korupce a zločinu. Prosazujeme výstavbu městských dostupných a startovacích bytů, rozvoj sociálních služeb, zkvalitnění výuky v základních školách, protikorupční opatření, výsadbu zeleně i opatření proti suchu

Máme plán!

Pro volební období 2018 – 2022 jsme připravili podrobný program, který budeme v zastupitelstvu rázně prosazovat!

MÁTE PRÁVO na kvalitní školku a školu pro vaše děti
 • Navýšíme kapacitu obecních školek s cílem zajistit místa pro všechny děti starší dvou let. Budeme podporovat alternativní předškolní a školní zařízení a pedagogické směry: montessori, waldorfské školství, lesní školky apod.
 • Vytvoříme systematický vzdělávací program pro učitele a učitelky základních škol a školek k zajištění jejich osobního rozvoje a zvyšování jejich kompetencí.
 • V rámci vzdělávacích programů zajistíme posílení počítačové, finanční a občanské gramotnosti, zkvalitnění jazykové výuky, posílení řemeslných dovedností environmentální výchovu či výchovu vedoucí ke kritickému myšlení.
 • Zasadíme se o zlepšení stravování s vyšším důrazem na zdravou výživu ve školách a školkách a dostatečnou nabídku vegetariánských jídel.
 • Budeme více podporovat Dům dětí a mládeže. Zasadíme se o zkvalitnění technologické, jazykové i environmentální výchovy v podobě lepšího technického zázemí i větší možnosti výběru volnočasových aktivit.
MÁTE PRÁVO mít kde sportovat
 • Budeme spravedlivěji podporovat sportovní organizace a kluby. Podpoříme především projekty zaměřené na smysluplné využití volného času dětí.
 • Kompletně zrevitalizujeme sportoviště ZŠ Vodní a ZŠ Masarykova, tato sportoviště v době mimo vyučovací hodiny otevřeme veřejnosti.
 • Zrevitalizujeme všechna zanedbaná dětská hřiště v Mohelnici a nově vybudujeme nová dětská hřiště na ulicích Růžová, Vodní, Staškova a v Podolí
MÁTE PRÁVO na otevřené a transparentní město
 • Podpoříme uživatelsky přívětivé webové stránky a aplikace města. Do jejich tvorby zapojíme veřejnost.
 • Zveřejníme přehledný rozklikávací rozpočet, který nabídne občanům úplný a aktuální přehled o hospodaření obce.
 • Budeme zveřejňovat veškeré dokumenty k veřejným zakázkám velkého i malého rozsahu od avíza až k jejich vyhodnocení.
 • Budeme vstupovat do smluvních vztahů pouze se společnostmi s transparentní vlastnickou strukturou.
 • Budeme zveřejňovat veškeré informace z jednání poradních a výkonných orgánů města a zlepšíme uživatelskou přívětivost při jejich vyhledávání.
MÁTE PRÁVO zapojit se do rozhodování
 • Strategické záměry rozvoje města vždy předložíme k veřejné diskusi.
 • Zřídíme internetové diskusní fórum, pro občany města a přilehlých obcí.
 • V městském zpravodaji poskytneme prostor občanům a více prostoru opozičním zastupitelům.
 • Obnovíme webovou verzi Mohelnického zpravodaje.
 • Obnovíme webovou verzi Mohelnického zpravodaje.
 • Při volbě nového vedení škol a školek budeme diskutovat s rodiči i žáky a zapojovat je do spolurozhodování o škole, či školce.
MÁTE PRÁVO na efektivní správu města
 • Zřídíme městem vlastněné technické služby, čímž zajistíme pravidelné sečení trávy, prohrnování sněhu i svoz odpadů, budeme mít péči o město ve vlastních rukou. Zároveň zřídíme funkci městského zahradníka, který se bude starat o parky a městskou zeleň.
 • Zefektivníme chod všech příspěvkových organizací (škol, školek, kulturních a sociálních zařízení) formou centrálních nákupů služeb a energií.
 • Zakoupíme a instalujeme na střechy škol a školek solární panely, čímž ušetříme na energiích.
 • Zapojíme město do Národní sítě zdravých měst. Tím se přihlásíme k principům udržitelného rozvoje, zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a podpoře zdravého životního stylu.
MÁTE PRÁVO na kvalitní a dostupné sociální služby
 • Zrekonstruujeme a přestavíme budovu bývalé školky na ulici Lidická na domov pro seniory, část lůžek bude sloužit jako odlehčovací služba.
 • Zajistíme konec poplatků za obchůzky a nákupy v domovech pro seniory.
 • Budeme podporovat rodičovská centra, centra sociální péče a nízkoprahové kluby, které pracují s dětmi, mládeží, rodiči či seniory.
 • Pomocí kontaktního místa a informačních letáků zajistíme zvýšení informovanosti o sociálních službách tak, aby se potřebné informace dostaly ke všem občanům, kteří takové služby potřebují.
 • Budeme podporovat projekty prevence kriminality a zneužívání návykových látek a projekty organizací věnujících se mládeži. Budeme zaměstnávat dlouhodobě nezaměstnané, například v městských technických službách.
 • Zasadíme se o vznik dětských koutků v budovách veřejných institucí např. na městském úřadě.
MÁTE PRÁVO na bydlení a kvalitní veřejný prostor
 • Vystavíme několik desítek městských dostupných bytů v lokalitě Mohelnice Sever (za stadionem) především pro seniory a seniorky, mladé rodiny, samoživitelky a osoby se zdravotním postižením. Součástí výstavby bude park, který bude sloužit, jako přirozená bariéra mezi byty a železniční tratí.
 • Kompletně zrekonstruujeme náměstí Kosmonautů. Na náměstí Kosmonautů vybudujeme podzemní parkoviště.
 • Kompletně zrekonstruujeme městský park včetně výsadby nové zeleně, květinových záhonů, obnovy vodních prvků a voliér s okrasným ptactvem. Navíc nově vybudujeme městské ovocné sady na ploše mezi parkem a tzv. Havličákem.
 •  Zrekonstruujeme a nově podpoříme instalaci umění ve veřejném prostoru a to až 3% z rozpočtu na veřejnou výstavbu.
 • Vytvoříme plochy pro legální graffiti a zároveň zřídíme program antigraffiti, čímž pomůžeme majitelům domů k nápravě škod po nelegálním graffiti.
 • Zajistíme zvýšení četnosti svozu recyklovaného odpadu, tam kde jsou kontejnery často přeplněny a zajistíme pravidelný úklid v jejich okolí. Zajistíme svoz hliníku a obnovíme pravidelný jarní a podzimní svoz nepotřebných věcí.
 • Prosadíme nulovou toleranci k hernám na území města.
 • V součinnosti s okolními obcemi budeme řešit problematiku sucha a to zadržením vody v krajině
 • Zrekonstruujeme prostor před vlakovým nádražím včetně nových parkovacích míst a bezpečných prostorů pro uložení kol. Zasadíme se o rekonstrukci nádražní budovy včetně celodenně otevřené čekárny a možnosti občerstvení.
 • Vysadíme nové stromy, keře a kvetoucí rostliny na ulicích Zábřežská, Olomoucká, Třebovská a dalších místech, které v létě kumulují nadměrné teplo tzv. tepelné ostrovy.Vysadíme květinové záhony v parku pod Hradbami, v okolí sídlišť a cyklostezek.
 • Uvolníme ulice pro sousedské a kulturní akce ve veřejném prostoru.
 • Zrevitalizujeme městský hřbitov včetně rekonstrukce smuteční síně.
 • Budeme více dbát o kulturní a historické dědictví města Mohelnice.
MÁTE PRÁVO na spolehlivou a bezpečnou cestu městem
 • Vybudujeme novou kombinovanou stezku pro pěší a cyklisty na vlakové nádraží – od bazénu, okolo garáží, až k nádraží.
 • Vybudujeme kombinovanou stezku pro pěší a cyklisty směrem k Montixu.
 •  Budeme pokračovat v rekonstrukci chodníků a pokryvu nových asfaltových ploch, kompletně zrevitalizujeme ulici Příčnou, Pionýrů, Třebovskou, Vrchlického a 1. máje a to co nejrychleji.
 •  Zajistíme větší bezpečnost při přecházení silnic pomocí světelných a odrazových signalizací.
 • Zajistíme MHD zdarma pro děti i důchodce, zároveň zajistíme četnější linky směrem do přilehlých obcí i více zastávek např. u pošty.
 • Vystavíme nové cyklostezky směrem na Křemačov a Řepovou, Třeštinu, Úsov a dále na Uničov.
 •  Instalujeme nové cyklostojany, zejména v okolí veřejných budov např. pošty, škol, školek atp..
MÁTE PRÁVO na spokojený život v přilehlých obcích
 • Zasadíme se o výstavbu obchvatu Libivé a omezení negativních dopadů dostavby dálnice D35.
 • Vybudujeme přírodní/kořenovou čističku odpadních vod v Řepové, která ekologicky a nízkonákladově vyčistí odpadní vody, které dnes odtékají do potoka.
 • Vybudujeme přírodní/kořenovou čističku odpadních vod v Křemačově, která ekologicky a nízkonákladově vyčistí odpadní vody, které dnes odtékají do potoka.
 • Cyklostezkou propojíme Mohelnici s Podolím, Křemačovem a Řepovou.
 • Zajistíme častější spojení autobusovou dopravou s přilehlými obcemi města, pro děti a seniory zdarma.
 • V obcích obnovíme obchody, v případě přílišné finanční náročnosti zřídíme pojízdné obchody, které budou přilehlé obce navštěvovat denně.
 • Zrekonstruujeme chodníky a další pozemní komunikace ve vlastnictví města. Vybudujeme nové chodníky tam, kde chybí.
 • Zkvalitníme dostupnost sociálních služeb pro seniory žijící v přilehlých obcích, především rozvoz jídla, doprava k lékaři apod..
 • Vybudujeme a obnovíme v přilehlých obcích dětská hřiště a sportoviště.