Návrh:

Předkladatel: Tadeáš Bača, zastupitel

Zpracovatel: Tadeáš Bača, zastupitel

Materiál nebyl projednán Radou města Mohelnice

Odůvodnění bodu:

  • K omezení cirkusů na svých pozemcích přistoupilo již v létě roku 2018 město Zábřeh, jehož vedení vyjádřilo přání k připojení dalších měst, jelikož efektivita tohoto rozhodnutí je do značné míry podmíněna připojením dalších měst a obcí v okolí.
  • V ČR existuje nerovný přístup v hodnocení podmínek pro zvířata v soukromých chovech a zoologických zahradách na straně jedné a cirkusech na straně druhé. Po cirkusech se vyžadují méně přísné podmínky pro chov volně žijících zvířat. Chov zvířat v cirkuse upravuje Vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat, kdežto Ministerstvo životního prostředí při udělování licencí ZOO a Státní veterinární správa při hodnocení stavu chovů vychází z Doporučení Ústřední komise pro ochranu zvířat.
  • Dle studie, která byla zpracována pro Velšskou vládu, a na která se mimo jiné podíleli odborníci z University of Bristol, jsou podmínky zvířat v cirkusech zcela nevhodné. K obdobnému závěru došla Federace veterinářů Evropy (Federation of Veterinarians of Europe). (Viz přílohy)
  • Cirkusy mohou mít negativní dopad na psychiku dětí, jelikož mají negativní dopad na vztah dětí ke zvířatům, což je způsobeno charakterem cirkusu a nabádáním k pozitivním reakcím při sledování tvorů vykonávajících krajně nepřirozené úkony, spjaté s jejich nepohodlím, strachem a v neposlední řadě trestáním v případě nežádoucích reakcí. (Zdroj: Dr. Anna Marie Manzoni, psycholožka)

Návrh usnesení:

  1. Zastupitelstvo města Mohelnice bere na vědomí informaci o nesouhlasu Rady města Zábřeh s umisťováním cirkusů na veřejných prostranstvích města.
  2. Zastupitelstvo města Mohelnice nesouhlasí s umisťováním cirkusů na veřejných prostranstvích města.
  3. Zastupitelstvo města Mohelnice ukládá Ekonomickému odboru zpracovat aktualizaci obecně závazné vyhlášky města Mohelnice č. 6/2017 o o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku spočívající v zákazu pořádání cirkusů na území města Mohelnice.

Výsledek hlasování:

Přítomno bylo 19 z 21 zastupitelů.

Návrh usnesení „1. Zastupitelstvo města Mohelnice bere na vědomí informaci o nesouhlasu Rady města Zábřeh s umisťováním cirkusů na veřejných prostranstvích města.“ podpořilo:

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

Nehlasoval/a

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Mohelnice nesouhlasí s umisťováním cirkusů na veřejných prostranstvích města.“ podpořilo:

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

Nehlasoval/a

Omezení cirkusů na území města Mohelnice nebylo zastupitelstvem města přijato, celý záznam jednání zastupitelstva najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=-MyLdWnw9PQ

Nevzdáváme to, pokračujeme!